EIAC

Lonestar Dubai
LB-TEST-019
Lonestar Dubai
IB-080
Lonestar Jebel Ali
LB-TEST-184
Lonestar Abu Dhabi
LB-TEST-122

TUV-SUD Middle East – Lonestar Dubai

ISO 9001:2015
ISO 14001-2015
ISO 45001-2018

TUV-SUD Middle East – Abu Dhabi

ISO 9001:2015
ISO 14001-2015
ISO 45001-2018

ENAS

Lonestar Abu Dhabi
NAL-046

GAC

Lonestar Dubai
ATL 0042